Alberto Castro Gión e Inmaculada Méndez Freije, ganador/ora del I Premio de Coronacontos en Gallego-Asturiano convocao por Xeira

PUBLICIDAD

Alberto Castro Gión e Inmaculada Méndez Freije ganador/ora del I Premio de Coronacontos en Gallego-Asturiano, que convocóu el Asociación Cultural Xeira. Foron 27 os coronacontos que se recibiron en tempo y forma y dous os premios que se concedían según as bases. Por votación popular, el Coronaconto «A Candelaria», d’ Inmaculada Méndez Freije, de Bual foi el que recibío más votos. Y a mayoría dos integrantes del xurao, premiaron el Coronaconto «Naide», de Alberto Castro Gión, de Navia. Así se recoye nel Acta del Xurao:

I PREMIO DE CORONACONTOS EN GALLEGO-ASTURIANO ASOCIACIÓN CULTURAL XEIRA

Andadas tres semanas desque ceibamos as bases del I Concurso de Coronacontos pol mundo alantre, erguémonos del noso pousadoiro y fomos mirar á nosa páxina de Facebook pra ver con qué nos atopábamos. ¡Quedamos azoquiaos! ¡Axarolaos! ¡Medio pampirolos! ¡Nun dábamos fe al que vimos!
Despóis de colgar os 27 coronacontos que nos chegaron, llémoslos con pouso, apreciamos a valía de todos ellos y hasta se nos encheron os oyos de llágrimas al reparar na resposta da xente y en cómo a nosa convocatoria nun cayéu en saco roto. Desque enxugamos a choradeira, tuvemos que poñernos a botar númaros y sacar conclusióis.
En atención a que prometémos nas bases dar un premio por votación popular al coronaconto con más “Gústame” na nosa páxina de Facebook, temos que dicir el que sigue:
• Despós de mirallos todos, sumar y comparar, vimos que das cuase 1.000 interaccióis da xente poñendo “Gústame” a os coronacontos, a mayoría d’ellas foron pral conto A CANDELARIA, obra d’INMACULADA MÉNDEZ FREIJE, de Bual, a quen proclamamos dende xa, GANADORA del premio por votación popular d’este I Concurso de Coronacontos del Asociación Cultural Xeira.
En atención a que prometémos nas bases dar un premio del xurao al coronaconto qu’éste escoyera, temos que dicir el que sigue:
• Qu’el xurao é xente preparada, de ben, xusta, de bon ver y que nun ten bóla.
• Que despóis de muito tira y afroxa, discutir y chegar cuase a amarrarse, el conto de todos os presentaos que GANÓU POR MAYORÍA este I Concurso de Coronacontos é el que lleva por título NAIDE, obra del autor ALBERTO CASTRO GIÓN, de Navia.
• El xurao quer destacar neste conto a llimpeza y claridá da súa prosa. Tamén valoróu muito cómo el autor soupo xogar con habilidá coa prosopopeya, os tropos y outros recursos lliterarios, al tempo que tentóu con tino de llevar al llector a un equívoco que soupo resolver con acerto y pulcritú al final del conto. Quixo ver tamén nél un mensaxe de resignación y resistencia ante a calamidá pro, al cabo, d’esperanza dentro das dificultades que train as estreteces de tempos como os que corren y el conocemento repousao de que nunca os cais s’ataron con llongueiza pral xeneral da xente. Todos estos motivos redondiaron un obra que la fixeron merecedora del premio del xurao.
Imos poñernos en contacto de seguido coas personas ganadoras y en conto as circunstancias lo permitan imos daryes os sous respectivos premios.
Nun queda máis qu’agradecer fondamente a toda a xente que tuvo a ben participar nel concurso d’un xeito ou d’outro. MUITAS GRACIAS. El sentido de cualquera trabayo é que teña dalgúa valía pra fer el mundo miyor. El sentido d’un dereto é el deber que lleva consigo d’aprovetallo del miyor xeito. El sentido d’este I Concurso de Coronacontos son todos ustedes.

PUBLICIDAD