El Asociación Cultural Alameda convoca el V Concurso de diseño y dibuxos

PUBLICIDAD

El Asociación Cultural Alameda, con sede nel Franco convoca dende hoi mesmo y hasta el próximo 15 de marzo de 2018 a participar a tod@s @s interesaos / -adas nel V Concurso de diseño y dibuxos coa vista posta na celebración da XXXIV Noite Celta de Porcía el prósimo sábado 25 d’agosto de 2018.

Neste concurso poden participar todas as personas interesadas que quiran fer chegar el sou diseño ou dibuxo al Asociación Cultural Alameda, col fin de poder ser usaos por esta asociación nos sous productos conmemorativos da XXXV Noite Celta de Porcía, ou como ésta determine.

  • A temática dos diseños ou dibuxos presentaos ha ser “XXXV Noite Celta de Porcía”. Os diseños ou dibuxos que se presenten nun van poder tar xa usaos pra outra cousa ou con outro fin qu’este concurso.
  • Os diseños gráficos ou dibuxos poderán mandarse por correo ellectrónico á direcciónnoiteceltaporcia@gmail.com ou á seguinte dirección postal, tendo  qu’aparecer, neste caso, el nome y apellidos da persona que participa, D.N.I., teléfono y correo ellectrónico:

   A.C. Alameda; El Armayor, s/n; 33746 – El Franco (co. El Franco)

PUBLICIDAD
  • Quen se presente al concurso nun ten qu’usar más de 3 colores nel sou diseño.
  • El ganador ou ganadora ha escoyerse durante el mes de marzo. Namás saberse quén é, ha comunicárseye personalmente dende el A.C. Alameda. Despós ha darse axeitada publicidá al nome y condición de quen ganóu.
  • Os qu’escoyan al ganador ou ganadora han a ser nembros del A.C. Alameda y os espertos en diseño gráfico qu’el organización determine. Estas personas nun van atender recursos nin protestas sobre a súa decisión.
  • El diseño ou dibuxo ganador vai quedar á disposición del organización d’este Concurso pra os usos qu’esta determine. El diseño ou dibuxo ganador vai poder ter algús cambeos si fai falta fellos por especificacióis técnicas al hora del sou uso.
  • Quen gane este concurso llevará consigo dúas camisetas conmemorativas da XXXV Noite Celta de Porcía y úa caxa de sidra. Entregaráseye el día daNoite Celta de Porcía de 2018, ás 11:00 da noite nel Campo del Alameda (El Franco).
  • Participar neste concurso lleva consigo aceptar estas bases.